Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 6 december 2023

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen De Verhelderij en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Dienstverlening

2.1 De Verhelderij biedt advies, coaching en training in Zhineng Qigong.

2.2 De inhoud van de diensten wordt in onderling overleg bepaald en vastgelegd in een overeenkomst of offerte.

 

 1. Verplichtingen van De Verhelderij

3.1 De Verhelderij verbindt zich ertoe de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

3.2 De Verhelderij zal de verstrekte informatie en gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

 1. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 4.1 De opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig verstrekken van benodigde informatie voor de dienstverlening.

4.2 De opdrachtgever dient de gemaakte afspraken na te komen en tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken locatie.

 

 1. Tarieven en Betaling

5.1 De tarieven voor de diensten worden vastgesteld in de overeenkomst of offerte.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Annulering en Wijzigingen

6.1 Bij annulering van afspraken door de opdrachtgever binnen 14 dagen voor aanvang van de dienstverlening, behoudt De Verhelderij zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

6.2 De Verhelderij behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de dienstverlening te wijzigen of annuleren. In dat geval zal De Verhelderij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1 De Verhelderij is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ontstaan tijdens of na de dienstverlening.

7.2 Deelname aan de diensten van De Verhelderij geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.

 

 1. Intellectueel Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door De Verhelderij verstrekte materialen blijven eigendom van De Verhelderij.

8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze materialen zonder toestemming van De Verhelderij te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

 1. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen De Verhelderij en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.

 

 1. Coachingsgesprekken

10.1 Coachingsgesprekken vinden plaats volgens vooraf vastgestelde afspraken tussen De Verhelderij en de cliënt.

10.2 De Verhelderij verbindt zich tot geheimhouding van alle verstrekte informatie tijdens de coachingsgesprekken, tenzij anders overeengekomen met de cliënt of wanneer wettelijk verplicht.

 

 1. Zhineng Qigong-lessen

11.1 Deelname aan Zhineng Qigong-lessen geschiedt op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

11.2 De Verhelderij is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade voortvloeiend uit deelname aan de Zhineng Qigong-lessen.

 

 1. Annulering en Verhindering bij Coachingsgesprekken en Lessen

12.1 Bij verhindering voor een coachingsgesprek of les dient de cliënt/deelnemer dit tijdig, minimaal 48 uur van tevoren, te melden aan De Verhelderij. Anders behoudt De Verhelderij zich het recht voor om de kosten in rekening te brengen.

 

 1. Eigen Verantwoordelijkheid

13.1 De cliënt/deelnemer erkent dat de resultaten van coachingsgesprekken en deelname aan Zhineng Qigong-lessen afhankelijk zijn van persoonlijke factoren en inzet, en dat De Verhelderij geen garanties biedt voor specifieke uitkomsten.

 

 1. Beëindiging van Diensten

14.1 De Verhelderij behoudt zich het recht voor om diensten te beëindigen indien de cliënt/deelnemer zich niet conformeert aan de afgesproken gedragsregels of wanneer er sprake is van ongepast gedrag.

 

Door gebruik te maken van de diensten van De Verhelderij gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Privacyverklaring en disclaimer

Laatst bijgewerkt op 16 november 2023

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Verhelderij. De Verhelderij respecteert jouw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring legt De Verhelderij uit welke persoonlijke gegevens het verzamelt, hoe het ze gebruikt en met wie De Verhelderij ze deelt, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in Nederland.

 

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelt De Verhelderij?

De Verhelderij kan de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens over jouw professionele achtergrond
 • Informatie die je vrijwillig verstrekt tijdens coaching sessies, trainingen of adviessessies
 • Betalingsgegevens (indien van toepassing)

 

 1. Hoe gebruikt De Verhelderij jouw persoonlijke gegevens?

De Verhelderij verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de diensten.
 • Om te reageren op jouw vragen en verzoeken en om de door jou gevraagde diensten te leveren.
 • Het personaliseren van coaching, advies en training op basis van jouw behoeften.
 • Voor administratieve doeleinden, zoals facturering en boekhouding (indien van toepassing).
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 1. Met wie deelt De Verhelderij jouw persoonlijke gegevens?

De Verhelderij deelt jouw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 1. Hoe beveiligt De Verhelderij jouw persoonlijke gegevens?

De Verhelderij neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Zo heeft De Verhelderij er bijvoorbeeld voor gekozen om de website te laten hosten door een Nederlandse aanbieder die gebruik maakt van servers in Europa.

 

 1. Hoe lang bewaart De Verhelderij jouw persoonlijke gegevens?

De Verhelderij bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen zolang dit nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring of zoals vereist door de wet.

 

 1. Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en gegevensportabiliteit. Neem contact op met De Verhelderij via info@deverhelderij.nl om deze rechten uit te oefenen.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Verhelderij kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op de website. Het is verstandig om regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

 1. Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe De Verhelderij jouw persoonlijke gegevens verwerkt, neem dan contact op met De Verhelderij via info@deverhelderij.nl.

 

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

In Nederland kunnen mensen terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer ze een klacht hebben over de verwerking van persoonlijke gegevens of op het gebied van privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming en privacyzaken. Hier zijn enkele details over hoe je contact kunt opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland. Als individuen van mening zijn dat hun privacyrechten zijn geschonden of dat hun persoonlijke gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunnen ze een klacht indienen bij de AP. De AP zal de klacht onderzoeken en passende stappen ondernemen om de situatie aan te pakken, indien nodig.

Het is belangrijk om te weten dat privacyklachten serieus worden genomen, en de AP heeft bevoegdheden om boetes op te leggen aan organisaties die de privacywetgeving schenden. Als je specifieke hulp nodig hebt bij het indienen van een klacht of meer informatie wilt over gegevensbescherming en privacy in Nederland, raadpleeg dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of neem rechtstreeks contact met hen op.

 

Disclaimer

Deze disclaimer bevat belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

 

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als professioneel advies. De aangeboden informatie is gebaseerd op algemene kennis en ervaring en kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie.

 

Aansprakelijkheid

De Verhelderij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van de informatie op deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

 

Informatie- en dienstverlening

De informatie en diensten op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijgewerkt, of beëindigd. De Verhelderij staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

 

Externe links

Deze website kan links naar externe websites bevatten. De Verhelderij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze externe websites.

 

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en andere materialen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze materialen zonder schriftelijke toestemming te reproduceren, verspreiden of gebruiken.